Plan miesięczny Listopad 2021

Data: 07.11.2021 r., godz. 00.00    70
Plan miesięczny Listopad 2021

 

Plan miesięczny LISTOPAD 2021

 

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-przestrzega zasad dotyczących współżycia w grupie;

-słucha poleceń opiekunów i dokładnie je wykonuje

-rozwija umiejętność współpracy w grupie;

-dostrzega zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesiennej szarugi;

-dostrzega kształty, kolory;

-wie, co chroni przed deszczem

-rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

-zna nazwy oraz wygląd: jeża, wiewiórki i niedźwiedzia;

-zna ptaki odlatujące do ciepłych krajów - bociany

-dba o czystość rąk

-wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu: etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik;

-rozumie znaczenie zabiegów higienicznych dla zdrowia.

 

Aktywność językowa:

-rozwija umiejętność słuchania tekstów literackich;

-wzbogaca słownik o określenia dotyczące wiatru i deszczu;

-podejmuje próbę opowiadania historyjki obrazkowej

-buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;

-posługuje się wyrazami: dzień, noc, zapasy

-posługuje się nazwami ubrań i części ciała;

.

Aktywność matematyczna:

-rozwija orientację w schemacie własnego ciała;

-dokonuje klasyfikacji ubrań na zimne i ciepłe dni;

-rozumie określenia: długi, krótki, pierwszy, drugi;

-dobiera obrazki według wielkości

–posługuje się określeniami: mały

-klasyfikuje obiekty na przybory do mycia się i inne;

 

 

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:

-rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe;

-rozwija umiejętność modelowania prostych kształtów z masy plastycznej;

-w znosi budowle z klocków

-zdobywa doświadczenia konstrukcyjne;

-doskonali umiejętność posługiwania się narzędziami rysunkowymi i

malarskimi;

-rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową;

-doskonali sprawność manualną.

 

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-rozwija słuch i poczucie rytmu;

-rozpoznaje odgłosy zjawisk atmosferycznych;

-doskonali koordynację słuchowo-ruchową;

-rozwija wyobraźnię ruchową przez zabawę przy muzyce

-uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

 

Aktywność ruchowa:

-ilustruje ruchem treść wiersza;

-wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg;

-obserwuje i naśladuje ruchy ciała drugiej osoby;

-uczy się bezpiecznej zabawy z przyborem;

-rozwija umiejętność poruszania się w kole